Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej...Akceptuję, nie pokazuj więcej.
Infolinia 537-966-116

1. Przepisy i Postanowienia Ogólne
1.1 Niniejsze postanowienia stanowią regulamin, który określa zasady zawierania umów przewozu osób, ich realizacji, warunki obsługi podróżnych ich bagażu oraz rozliczeń finansowych pomiędzy stronami tych umów
1.2 Stronami umowy przewozu osób są:
a) Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna składająca ofertę przewozu Pasażera lub Pasażerów marce Qline24 należącej do firmy SPATIS Patrycja Wójcik ul. Olsztyńska Działdowo 33 13-200 NIP: 529-173-99-58, przy czym osoba zamawiająca może być również Pasażerem.
b) Przewoźnik – marka Qline24 wykonująca przewozy pasażerów busami na podstawie licencji wydanej przez organy RP
1.3. Przedmiotem niniejszej umowy są okazjonalne bądź turystyczne przewozy pasażerskie.
1.4 Przedmiot umowy realizowany jest przy użyciu środków transportu w postaci busów będących w dyspozycji Przewoźnika
1.5 Objaśnienia pozostałych terminów niniejszego regulaminu:
a) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane ze sobą do pojazdu przewoźnika
b) Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach dodatkowych
c) Zaliczka – wpłata środków przez Zamawiającego/Pasażera na poczet organizacji i przygotowania podróży
d) Bilet – potwierdzenie płatności, dowód zawarcia umowy przewozu
1.6 Niniejszy regulamin ma zastosowanie zarówno dla osób zamawiających/pasażerów jak również dla obsługi i pracowników marki Qline24

2. Rezerwacje
2.1 Zamawiający może złożyć rezerwację w następujących formach: osobiście w siedzibie przewoźnika, telefonicznie, w formie sms, w formie poczty elektronicznej e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy na stronie qline24.pl
2.2 Rezerwację można składać nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym wyjazdem.
2.3 Zamawiający jest zobowiązany do podania dokładnej daty przejazdu i odjazdu, danych personalnych, adresu, aktualnego numeru telefonu oraz określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia kursu oraz podać ilości zamawianych miejsc i posiadanego bagażu. Zamawiający może też określić punkty przez które przejazd ma się odbyć.
a) Zabrania się wyznaczania Przewoźnikowi celów podróży nie będącymi drogami publicznymi nie utwardzonymi, wyznaczania daleko idących dojazdów przez drogi polne, drogi leśne oraz miejsca trudno dostępne dla pojazdów typu Bus.
b) Zamawiający określając miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu zobowiązany jest do wyznaczania adresów gdzie pojazdy Przewoźnika będą miały swobodę i możliwości bezpiecznego zabrania pasażerów oraz ich bagażu
2.4 Rezerwacji nie mogą dokonywać osoby nie pełnoletnie
2.5 Dokonując rezerwacji Pasażer/Zamawiający oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem i znają jego treść
2.6 Przewoźnik na podstawie danych podanych przez Zamawiającego/Pasażera określa całkowity koszt usługi i przedstawia go Zamawiającemu
2.7 W chwili złożenia rezerwacji uznaje się zawarcie umowy przewozu i zaakceptowania jego kosztu.
2.8 Nie potwierdzone przez Przewoźnika rezerwacje uznaje się za nie ważne
2.9 Przewoźnik może uzależnić realizację usługi od wpłacenia przez Zamawiającego/Pasażera zaliczki
a) wysokość zaliczki określa przewoźnik
a) Wpłaty zaliczki dokonuje się w siedzibie przewoźnika lub na konto bankowe przewoźnika Nr konta: 20 1020 1332 0000 1502 0382 1972
2.10 W przypadku rezygnacji z rezerwacji przez Zamawiającego/Pasażera w terminie 5 dni przed datą wyjazdu z rezerwacji kwota zaliczki nie zostanie zwrócona, a jej suma staje się zadośćuczynieniem dla Przewoźnika za poniesione straty organizacji odwoływanego wyjazdu.
2.11 Ze względu na specyfikę wykonywanej działalności plan podróży może być ustalany na bieżąco i nie istnieje stały rozkład jazdy jednakże plan podróży nie może wychodzić poza ramy ustaleń rezerwacji.
2.12 Zmiany w rezerwacji można dokonywać maksymalnie do 5 dni od daty planowanego wyjazdu
a) wszelkie zmiany w rezerwacji musi zatwierdzić przewoźnik
b) przewoźnik ma prawo do odstąpienia od umowy przy dokonywanych zmianach w rezerwacji przez Zamawiającego/Pasażera
c) W przypadku zmian rezerwacji dotyczących liczby pasażerów, zmiany punktów docelowych podróży, ilości bagażu przewoźnik ma prawo przeprowadzić ponowną kalkulację kosztów przewozy i wystąpić do Zamawiającego/Pasażera o dopłatę. W przypadku jej braku umowa przewozu przestaje obowiązywać.

3. Realizacja umowy przewozu
3.1 Opłatę za przewóz należy uiścić przed rozpoczęciem podróży. Brak uiszczenia opłaty skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy przewozu bez skutków prawnych dla Przewoźnika
a) Opłatę pomniejszoną o ewentualną zaliczkę można uiścić bezpośrednio u kierowcy przed rozpoczęciem podróży, na konto bankowe przewoźnika bądź w siedzibie przewoźnika.
b) Tylko fizycznie zaksięgowane środki na koncie Przewoźnika są potwierdzeniem zapłaty. Przewoźnik nie przyjmuje potwierdzeń przelewów pocztowych i bankowych jako dowodów wpłaty ponieważ kierowcy nie mają uprawień do sprawdzenia stanu faktycznego.
c) Przy wpłacie u kierowcy należy posiadać odliczoną kwotę.
3.2 Przewoźnik realizuję usługę zgodnie z rezerwacją.
3.3 Niedopuszczalne jest zmienianie celów podróży, zabierania nie planowanych pasażerów oraz bagażu w czasie trwania realizacji umowy
3.4 W przypadku naruszenia punktu 3.3 Niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego/Pasażera umowa przewozu zostaje zerwana bez skutków prawnych dla Przewoźnik i przewoźnik ma prawo do niekontynuowania jej realizacji oraz nie zwrócenia środków finansowych.
a) Istnieje możliwość dodatkowych usług w czasie trwania umowy przewozu w tym celu należy skontaktować się z decyzyjnym przedstawicielem przewoźnika.
3.5 Datę i godzinę wyjazdu oraz datę i godzinę powrotu określa rezerwacja bądź treść korespondencji z biurem obsługi klienta Przewoźnika
a) W przypadku nie pojawienia się Zmawiającego/Pasażera o określonej godzinie odjazdu powrotnego określonego w rezerwacji pojazdy mogą zakończyć realizację usługi bez przewozu pasażerów.
3.6 W przypadku stwierdzenia przez kierowcę Przewoźnika iż miejsce docelowe nie jest odpowiedniego do bezpiecznego zabrania bądź wysadzenia pasażerów kierowca ma prawo zmienić punkt docelowy na pobliski uznany przez niego za bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego

4. Bilet
4.1 Bilet jest potwierdzeniem uiszczenia opłaty za przewóz i zawarcia umowy z Przewoźnikiem
4.2 Za bilet uznaje się potwierdzenie przelewu pełnej kwoty przejazdu określonej w Rezerwacji jeżeli Przewoźnik potwierdził jej zaksięgowanie.
4.3 Biletem może być paragon fiskalny bądź faktura vat na firmę Zamawiającą bądź faktura imienna
4.4 Przy wpłatach gotówkowych bilet wręcza kierowca
4.5 Rodzaje biletów:
a) Bilet indywidualny
b) Jeden bilet grupowy wręczany Zamawiającemu

5. Prawa i obowiązki Przewoźnika
5.1 Przewoźnik ma prawo:
a) wyznaczyć podwykonawcę usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu
b) zmienić miejsca wysadzenia adresatów w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu
c) odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:
c1) nie przestrzega warunków umowy przewozu/rezerwacji, w tym postanowień niniejszego regulaminu,
c2) utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek w godziwych warunkach
c3) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku przewozu pasażerów imprez okolicznościowych Przewoźnik dopuszcza ustępstwa w granicach przyjętych norm społecznych i grzecznościowych. Jednakże zabrania się przewóz osób z imprez okolicznościowych siedzących w jednym rzędzie siedzeń z kierowcą.
c4) zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów
c5) dokonuje istotnej zmiany trasy przejazdu lub czasu trwania przewozu umowy, bez wiedzy i zgody Przewoźnika
c6) posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie
c7) przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa, a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni
c8) wprowadza niezrozumiałe logistyczne przesiadki, wprowadza długotrwałe postoje wydłużające czas jazdy i czas pracy kierowcy
c9) Żądać od Zamawiającego opłaty w wysokości 50% (słownie pięćdziesiąt procent) kwoty należnej za przejazd, z tytułu rezygnacji z przejazdu na 24 godziny przed wyjazdem środka transportu z siedziby Przewoźnika. Pasażer/Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia wyżej wymienionych kosztów w terminie 3 dni od daty planowanego wyjazdu
c10) Żądać od Pasażera/Zamawiającego 100% (słowie: sto procent) wartości przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w dniu planowanego wyjazdu bądź w sytuacji nie pojawienia się w miejscu rozpoczęcia przejazdu
5.2 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności:
a) z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego
b) Za opóźnienia (i wynikające ich dalsze skutki) spowodowanych czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego), czynnikami atmosferycznymi, czynnikami związanymi z ruchem drogowym (utrudnienia, korki) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne)
c) za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.
d) Za szkody związane ze zniszczeniem bagażu oraz bagażu podręcznego
e) Za przedmioty pozostawione w pojeździe (Przedmioty pozostawiane w pojeździe w czasie jego postoju, przerwy nie są objęte ochroną)
f) Za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna

5.3 Przewoźnik ma obowiązek:
a) przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce zgodnie z Rezerwacja przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika i nie są objęte gwarancją
b) do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC
c) do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć pojazd z czystym wnętrzem dającym godziwe warunki pasażerom.
d) Do realizacji przewozu osób wyznaczać kierowców posiadających uprawienia do kierowania niniejszym pojazdem
e) Na czas przebywania Zamawiającego/Pasażerów w pojeździe Przewoźnika, który znajduje się w ruchu drogowym zapewnić ubezpieczenie NNW
f) dołożyć starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany w odpowiednim czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem
g) współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia
h) zwrotu kwoty biletu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika
i) w przypadku awarii bądź niemożliwości kontynuowania przejazdu pojazdem wyznaczonym do realizacji zadania zorganizować pojazd lub pojazdy zastępcze
j) przyjmować wnioski i reklamację od Pasażera/Zamawiającego

6. Zamawiający/Pasażer
6.1 Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania ważnego dokumentu tożsamości i okazywania go na wezwanie uprawnionych służb
b) złożenia bagażu we wskazane miejsce przez kierowce Przewoźnika
c) uiszczenia opłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie i na zasadach w niej uzgodnionych
d) zajmowania miejsc wskazanych przez kierowcę Przewoźnika
e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe Przewoźnika
f) oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą może zostać usunięty z pojazdu, przy jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu
g) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie i stosowania się do zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika
h) przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy (postoju)
i) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających
j) przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz kierowcy pojazdu Przewoźnika
k) zachowania kultury osobistej, nie naruszania spokoju innych pasażerów i kierowcy Przewoźnika
l) nie śmiecenia i zachowania czystości podczas korzystania z usług przewozu
m) nie spożywania potraw gorących w pojeździe przewoźnika (zabrania się wnoszenia do pojazdu potraw typu fast-food, dań obiadowych)
6.2 Zamawiający/Pasażer zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody, a także:
a) Zamawiający/Pasażer w przypadku znacznego zabrudzenia tapicerki auta Przewoźnika zobowiązuje się pokryć koszty związane z praniem i czyszczeniem w wysokości 150 zł.
b) W przypadku gdy szkoda wyrządzona Przewoźnikowi przez Pasażera/Zamawiającego wykluczy pojazd z eksploatacji. Zamawiający/Pasażer zostanie obciążony kwotą 500 zł za każdy dzień wyłączenia pojazdu Przewoźnika z eksploatacji.
c) Za szkody wyrządzone przez pasażerów Przewoźnika ma prawo obciążyć Zamawiającego
6.3 W przypadku wulgarnego zachowania Pasażera/Zamawiającego i łamania punktów 6.1.g,i,k,l Przewoźnik upoważnia kierowcę do wyproszenia Pasażera/Zamawiającego z pojazdu i pozostawienia go na trasie przejazdu bez poniesienia z tego tytułu konsekwencji prawnych i braku zwrotu kwoty przejazdu.
6.4 Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
6.5 Pasażer/Zamawiający zabierając ze sobą dzieci do lat 12 do aut Przewoźnika zobowiązany jest zapewnić im foteliki i podstawki do przewozu zgodne z kodeksem ruchu drogowego
a) Przewoźnik nie jest zobowiązany do posiadania w pojazdach podstawek i specjalnych fotelików dla dzieci.
b) Przewoźnik nie wykona przewozu bez zapewnienia dzieciom do lat 12 przez Pasażera/Zamawiającego odpowiednich fotelików lub podstawek zgodnych z kodeksem o ruchu drogowym, a umowa ulegnie rozwiązaniu z winy Pasażera/Zamawiającego
c) Pasażer/Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Przewoźnika o zamiarze zabrania ze sobą dzieci do lat 12.
e) Dzieci zajmują pełne miejsce w pojazdach Przewoźnika
6.6 Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. Przewoźnik w szczególnych wypadkach może zastosować odstępstwa od tej reguły

7. Reklamacje
7.1 Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia jest zgłoszenie powstałej sytuacji kierowcy pojazdu Przewoźnika bezpośrednio po jej ujawnieniu.
7.2 Przy zgłaszaniu reklamacji należy:
a) opisać zaistniałą sytuację w sposób zrozumiały
b) wnieść zastrzeżenia
c) wskazać szkody i roszczenia
7.3 Przewoźnik zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wniesienia.
7.4 Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej.
7.5 Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okoliczności nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
7.6 W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 500 zł.

8. Postanowienie końcowe
8.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915.
8.2 W przypadku nieopisanych kwestii zastosowanie ma kodeks cywilny i kodeks ruchu drogowego