Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej...Akceptuję, nie pokazuj więcej.
Infolinia 537-966-116

1. Ogólne Postanowienia i Objaśnienia

1.1 Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób ich bagażu i rzeczy

1.2 Postanowienia regulaminu stosuje się do międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie

1.3 Objaśnienie terminów użytych w Regulaminie
a) Przewoźnik – firma dokonująca przewóz osób wraz z ich bagażem
b) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu
c) Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna, firma lub organizacja składająca ofertę przewozu pasażera lub pasażerów do przewoźnika, przy czym zamawiający może być również pasażerem
d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane ze sobą do pojazdu przewoźnika
e) Bilet – dokument uprawniający do przejazdu na danej trasie i w danym terminie
f) Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach dodatkowych

1.4 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie zarówno do Zamawiających/Pasażerów jak i pracowników marki Qline24

1.5 Odpłatne przewiezienie Zamawiającego/Pasażera przez Przewoźnika jest umową przewozu
a) Stronami umowy jest Przewoźnik i Zamawiający/Pasażer
b) Na podstawie nabycia biletu Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej
c) Przedmiotem umowy przewozu są przewozy pasażerskie pojazdami będącymi w dyspozycji Przewoźnika

2. Rezerwacje
2.1 Zamawiający/Pasażer ma możliwość dokonać rezerwacji usługi przewozu w formie rozmowy telefonicznej, formie wiadomości sms lub wiadomości e-mail lub formularz kontaktowy na stronie qline24.pl. Dokonanie rezerwacji przez osoby trzecie bądź inną formą nie jest wiążące.
a) Rezerwację można dokonać maksymalnie na 30 dni przed planowanym przejazdem
b) Rezerwacja musi zawierać datę wyjazdu, dokładny adres odbioru wraz z kodem pocztowym i określeniem kraju, dokładny adres docelowy wraz z kodem pocztowym i określeniem kraju docelowego, imię i nazwisko oraz nr PESEL.

2.2 Gwarancją rezerwacji jest otrzymanie pozytywnej odpowiedzi zwrotnej od przewoźnika z potwierdzeniem rezerwacji.
a) Brak informacji zwrotnych od przewoźnika oznacza brak rezerwacji

2.3 Rezerwacji nie mogą dokonywać osoby nie pełnoletnie
2.4 Dokonując rezerwacji Pasażer/Zamawiający oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem i znają jego treść
2.5 Rezerwacja nie obejmuje danego miejsca w pojeździe. Miejsce w pojeździe wskazuje kierowca.
2.6 Rezerwację prosimy potwierdzić najpóźniej 48h przed datą ustalonego wyjazdu.
a) Brak potwierdzenia rezerwacji Przewoźnik rozumie jako rezygnację z przejazdu
b) Zmiany w rezerwacji np.: zmiany adresu miejsca docelowego, zmiany terminu wyjazdu można dokonywać nie później niż 4 dni przed datą wyjazdu.

2.7 Sama rezerwacja nie jest potwierdzeniem,zawarcia umowy przewozowej do czasu uiszczenia zapłaty za bilet.
a) Sama rezerwacja nie wiąże Przewoźnika do wykonania odbioru i wykonania usługi. Tylko opłacona rezerwacja i nabyty bilet jest podstawą zobowiązującą do wykonania umowy przewozu.

2.8 W przypadku rezerwacji powyżej 3-ech miejsc, wymagany jest zadatek na konto Przewoźnika, w wysokości min 30% wartości ustalonej ceny przejazdu. Wpływ środków na konto tytułem zadatku musi nastąpić najpóźniej na dwa robocze dni poprzedzające datę wyjazdu. Brak wpływu zadatku w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z usługi przewozu.
a) Zadatek podlega pełnemu zwrotowi jeśli Zamawiający/Pasażer zrezygnuje z przejazdu wcześniej niż 4 dni przed datą planowanego odjazdu
b) Zadatek nie podlega zwrotowi jeśli Zamawiający/Pasażer odwoła wyjazd później niż 4 dni przed datą planowanego wyjazdu, bądź nie stawi się na miejsce odbioru.

3. Umowa przewozu

3.1 Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz.
3.2 Opłatę za przewóz należy uiścić przed rozpoczęciem podróży. Brak uiszczenia opłaty skutkuje nie nawiązaniem umowy przewozu.
3.3 Opłatę za przewóz można uiścić:
a) U kierowcy pojazdu Przewoźnika
a.1) Należy posiadać odliczoną kwotę, kierowcy nie zawsze posiadają środy by wydać reszty
a.2) Kierowcy przyjmują opłaty w walutach: PLN i EURO  
b) Bezpośrednio na konto przewoźnika na konto bankowe przewoźnika nr konta: SWIFT: BREXPLPWMBK 20 1020 1332 0000 1502 0382 1972
b.1) Tylko fizycznie zaksięgowane środki na koncie Przewoźnika są potwierdzeniem zawarcia umowy
b.2) Przewoźnik nie przyjmuje potwierdzeń przelewów pocztowych i bankowych jako dowodów zawarcia umowy przewozowej, ponieważ kierowca nie posiada uprawień do sprawdzenia stanu faktycznego wpłaty.
c) Opłatę można uiścić też w siedzibie (biurze) przewoźnika gotówką lub kartą płatniczą w walucie PLN

3.4 Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco, a w umowie przewozu nie obowiązują stałe godziny odjazdów czy przyjazdów, a Przewoźnik na bieżąco określa godziny dotarcia do celu pasażera. Pasażer przyjmuje do wiadomości charakter umowy przewozu i nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń.
3.5 Opłatę za przewóz należy uiścić przed rozpoczęciem podróży. Brak uiszczenia opłaty skutkuje nie nawiązaniem umowy przewozu i jego nie wykonaniem.
a) Przewoźnik nie wyraża zgody na odstępstwa od tej reguły i opłaty w innym terminie bądź po dokonaniu przewozu, chyba że zostały wcześniej podpisany indywidualne umowy wiążące

3.6  Istnieje możliwość dodatkowych usług w czasie trwania umowy przewozu w tym celu należy skontaktować się z decyzyjnym przedstawicielem przewoźnika celem ustalenia zapotrzebowania.

4. Bilet

4.1 Bilet jest potwierdzeniem uiszczenia opłaty za przewóz i zawarcia umowy z Przewoźnikiem
4.2 Bilet jest dokumentem uprawniającym do przejazdu
4.3 Biletem jest paragon kasowy bądź imienna faktura VAT
4.4 Bilet zawiera nazwę przewoźnika i kwotę opłaty za przejazd, nie zawiera danych personalnych Pasażera.
a) Dane personalne pasażera posiada kierowca w grafiku odbywanego przejazdu
4.5 Bilet może być jedno osobowy bądź grupowy.
a) Jedna osoba może nabyć więcej niż jeden bilet, jednakże zobowiązuje się do podania danych personalnych współpasażerów celem wpisania ich do grafiku przejazdu. W takim przypadku na bilecie widnieć będzie opłata za więcej niż jedną osobę.
b) W przypadku gdy Zleceniodawcą jest firma lub placówka Państwowa biletem jest faktura Vat wystawiana przez Przewoźnika za wykonywanie usług.

4.6 Jeśli zakup biletu odbył się na podstawie opłaconej rezerwacji bezpośrednio na konto bankowe Przewoźnika przed rozpoczęciem przejazdu kierowca wręcza bilet Pasażerowi
4.7 Rodzaje biletów:
a) bilet jednostronny – jest to bilet upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
b) bilet dwustronny zamknięty (datowany) – jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach;
4.8 Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, przerwanie itp.) w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważności.
4.9 Zmiany w bilecie
a) Zmawiający/Pasażer może dokonać zmian w bilecie nie później niż 4 dni przed dniem planowego wyjazdu.
b) Zmiany w bilecie mogą dotyczyć daty wyjazdu, miejsca wyjazdu bądź miejsca docelowego
c) Zmiany dotyczące zmiany właściciela biletu można dokonać nie później niż 4 dni przed odjazdem. Zmiany te należy zgłosić telefonicznie lub drogą poczty e-mail Przewoźnikowi

4.10 W przypadku dokonywania zmian w bilecie szczególnie zmian dotyczących miejsca docelowego i początkowego przejazdu, znacznie odbiegających od danych podanych w rezerwacji Przewoźnik ma prawo bez konsekwencji w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę przewozu
4.11 Sprzedaż biletu odbywa się na podstawie obowiązującego w dniu sprzedaży cennika.
a) Na cenę biletu wpływają również organizowane przez Przewoźnika zniżki i promocje

4.12 Przewoźnik zgadza się na przekazywanie biletu osobom trzecim tylko w przypadkach, gdy zostanie o tym fakcie poinformowany minimum 4 dni przed planowaną datą wyjazdu i otrzyma pełne dane osoby którą ma przewozić.

5. Zwroty biletu

5.1 Opłaconą rezerwację skutkującą wystawieniem biletu może być zwrócona na wniosek Zamawiającego/Pasażera
a) Zwrot może nastąpić w punkcie sprzedaży u kierowcy bądź bezpośrednio w siedzibie Przewoźnika
b) Zwrotowi podlegają wszystkie rodzaje biletów jednoosobowe bądź grupowe

5.2 Zwrot biletu można dokonać nie później niż 4 dni przed planowaną datą odjazdu.
a) Przy zwrocie biletu w terminie do 4dni przed datą odjazdu Przewoźnik zobowiązuje się zwrócić 95% wartości biletu
5.3 Przewoźnik nie dokonuje zwrotów wartości biletów później niż 4 dni przed datą planowanego wyjazdu.
a) W takim przypadku mimo deklarowanej rezygnacji przez Pasażera/Zamawiającego uiszczona kwota za bilet zostaje zaksięgowana jako zadość uczynienie Przewoźnikowi za organizację przejazdu  i rezerwacje miejsca.
b) W przypadku gdy Pasażer posiadający bilet nie stawi się na miejsce odbioru sytuacja jest adekwatna do pkt 5.3a.
c) W przypadku gdy umowa przewozu nie dojdzie do skutku z winy Przewoźnika nie stosuje się zapisów ptk. 5.3, a opłata za bilet podlega zwrotowi w wysokości jego pełnej wartości, a kolejny przejazd jako zadośćuczynienie zostanie zaoferowany gratis.

5.4 Zwrotowi nie podlegają bilety w przypadku gdy usunięto Pasażera z pojazdu z jego winy za nie przestrzeganie Regulaminu Przewozów Przewoźnika.
a) Zwrotowi nie podlegają bilety, gdy Pasażer stawi się na miejsce odbioru w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających i nie zostanie dopuszczony do przewozu ze względu na łamanie Regulaminu Przewozów.

6. Prawa i obowiązki Przewoźnika
6.1 Przewoźnik ma prawo:
a) wyznaczyć podwykonawcę usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu
b) zmienić miejsca wysadzenia Pasażerów w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu wyjazdu
c) Zmienić miejsce wysadzenia Pasażera(ów) w przypadku gdy mimo dostępnych systemów nawigacyjnych nie jest w stanie dokładnie zlokalizować adresu miejsca docelowego. W przypadku takowej sytuacji Pasażer zostanie dostarczony do centrum miejscowości, którą określił w rezerwacji.
d) odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji w przypadku gdy Pasażer/Zamawiający:
c1) nie przestrzega warunków umowy przewozu/rezerwacji, w tym postanowień niniejszego regulaminu,
c2) utrudnia kierowcy pojazdu pracę i odpoczynek w godziwych warunkach
c3) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
c4) zachowuje się w sposób uciążliwy i zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu współpasażerów
c5) dokonuje istotnej zmiany trasy przejazdu lub czasu trwania przewozu umowy, bez wiedzy i zgody Przewoźnika
c6) posiada przy sobie przedmioty oraz materiały stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa w transporcie
c7) przewozi rzeczy zabronione prawem, niebezpieczne oraz pochodzące z przestępstwa, a także substancje o nieprzyjemnej lub zbyt intensywnej woni
c8) wprowadza długotrwałe postoje wydłużające czas jazdy i czas pracy kierowcy
c10) Żądać od Pasażera/Zamawiającego odszkodowania 200% (słowie: dwustu procent) wartości biletu przejazdu w przypadku rezygnacji z podróży w dniu planowanego wyjazdu w sytuacji gdy pojazd Przewoźnika jest w drodze na miejsce odbioru Pasażera

6.2 Przewoźnik ma prawo odwołać przejazd dla osób nie posiadających biletu, a jedynie zapisaną rezerwację na przejazd z następujących przyczyn:
a) niedostateczny stan techniczny pojazdu bądź jego awaria
b) brak pełnej obsady kierowców
c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczną jazdę
d) inne przyczyny losowe w szczególności te których nie można było przewidzieć w dniu zapisywania rezerwacji

6.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za odwołane rezerwację na przejazdy międzynarodowe z przyczyn opisanych w pkt 6.2 Niniejszego regulaminu oraz dalsze skutki wynikające z odowłania.
6.4 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności:
a) z tytułu podania błędnego adresu i pozostałych danych teleadresowych przez Pasażera/Zamawiającego
b) Za opóźnienia (i wynikające ich dalsze skutki) spowodowanych czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne i Inspekcji Transportu Drogowego), czynnikami atmosferycznymi, czynnikami związanymi z ruchem drogowym (utrudnienia, korki) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne)
c) Za czas dotarcia do celu. Ze względu na specyfikę działalności odbioru i dowozu pod adres Przewoźnik nie jest w stanie precyzyjnie określić czasu dotarcia pojazdu do Celu.
d) za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.
e) Za szkody związane ze zniszczeniem bagażu oraz bagażu podręcznego
f) Za przedmioty pozostawione w pojeździe (Przedmioty pozostawiane w pojeździe w czasie jego postoju, przerwy nie są objęte ochroną)
g) Za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna

6.5 Przewoźnik ma obowiązek:
a) przewozu Pasażera i jego mienia w wyznaczone przez Pasażera/Zamawiającego miejsce zgodnie z Umową Przewozu przy czym godziny wyjazdu oraz przyjazdu mogą ulec zmianie z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika i nie są objęte gwarancją
b) do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć sprawny technicznie pojazd, spełniający warunki zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC
c) do realizacji przedmiotu umowy wyznaczyć pojazd z czystym wnętrzem dającym godziwe warunki pasażerom
d) Do realizacji przewozu osób wyznaczać kierowców posiadających uprawienia do kierowania niniejszym pojazdem
e) Na czas przebywania Zamawiającego/Pasażerów w pojeździe Przewoźnika, który znajduje się w ruchu drogowym zapewnić ubezpieczenie NNW
f) dołożyć starań, aby przedmiot umowy został zrealizowany w odpowiednim czasie, zgodnie z zawiązaną umową przewozu
g) współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy
h) zwrotu kwoty biletu za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika
i) w przypadku awarii bądź niemożliwości kontynuowania przejazdu pojazdem wyznaczonym do realizacji zadania zorganizować pojazd lub pojazdy zastępcze
j) przyjmować wnioski i reklamację od Pasażera/Zamawiającego
k) udzielić pierwszej pomocy i zawiadomić odpowiednie służby ratownicze w przypadku nagłego pogorszenia się zdrowia któregoś z przewożonych pasażerów

7. Pasażer/ Zamawiający
7.1 Zamawiający/Pasażer jest zobowiązany do:
a) Potwierdzenia złożonej wcześniej rezerwacji minimum 2 dni przed datą planowanego odjazdu. Potwierdzenie należy złożyć za pośrednictwem wiadomości sms lub wiadomości e-mail. Brak potwierdzenia może skutkować brakiem wykonania przewozu.
b) posiadania ważnego dokumentu tożsamości, a przede wszystkim posiadania wymaganych dokumentów umożliwiających przekroczenie granicy Państwa i okazywania ich na wezwanie uprawnionych służb
c) oczekiwania w gotowości na przewóz pod wskazanym miejscem odbioru w godzinach wskazanych przez Przewoźnika
d) posiadania ważnego biletu jeśli takowy został wcześniej zakupiony i okazania go kierowcy Przewoźnika
e) złożenia bagażu we wskazane miejsce przez kierowce Przewoźnika
f) uiszczenia opłaty za realizację przewozu kierowcy Przewoźnika jeżeli takowa opłata nie została wcześniej uiszczona w siedzibie przewoźnika bądź za pośrednictwem przelewu bankowego na konto przewoźnika
g) zajmowania miejsc wskazanych przez kierowcę Przewoźnika
h) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe Przewoźnika lub okazania kierowcy Przewoźnika ważnego zaświadczenia lekarskiego o zwolnieniu z tego obowiązku.
i) oznakowania każdej sztuki bagażu, przewożonego w luku bagażowym, poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska wraz z adresem. Bagaż nieopisany lub niemożliwy do identyfikacji z konkretną osobą może zostać usunięty z pojazdu, przy jednoczesnym wykluczeniu dochodzenia roszczeń za utratę bagażu
j) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie i stosowania się do zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika
k) przestrzegania uprzednio wyznaczonego przez kierowcę pojazdu czasu zakończenia przerwy (postoju)
l) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających
m) przestrzegania zakazu przewozu zwierząt w pojeździe bez wiedzy Przewoźnika oraz kierowcy pojazdu Przewoźnika
n) zachowania kultury osobistej, nie naruszania spokoju innych pasażerów i kierowcy Przewoźnika
o) nie śmiecenia i zachowania czystości podczas korzystania z usług przewozu
p) nie spożywania potraw gorących w pojeździe przewoźnika (zabrania się wnoszenia do pojazdu potraw typu fast-food, dań obiadowych)
n) Posiadania dokumentów tożsamości uprawniających do przekroczenia granicy dla dzieci do 18 roku życia (tymczasowy dowód osobisty, paszport, wiza) jeżeli takowe podróżują pod jego opieką.
r) W przypadku zlecenia przewozu dzieci do lat 18 Przewoźnik wymaga wypełnienia przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka druku Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi auta i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w pojeździe.

7.2 Pasażer odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone innym pasażerom.
7.3 Zamawiający/Pasażer zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Przewoźnikowi stanowiącej równowartość kosztów poniesionych na naprawienie szkody, a także:
a) Zamawiający/Pasażer w przypadku znacznego zabrudzenia tapicerki auta Przewoźnika zobowiązuje się pokryć koszty związane z praniem i czyszczeniem w wysokości 150 zł
b) W przypadku gdy szkoda wyrządzona Przewoźnikowi przez Pasażera/Zamawiającego wykluczy pojazd z eksploatacji. Zamawiający/Pasażer zostanie obciążony kwotą 500 zł za każdy dzień wyłączenia pojazdu Przewoźnika z eksploatacji.
c) Za szkody wyrządzone przez pasażerów Przewoźnika ma prawo obciążyć Zamawiającego

7.4 W przypadku wulgarnego zachowania Pasażera/Zamawiającego i łamania punktów Niniejszego Regulaminu Przewozu Przewoźnik upoważnia kierowcę do wyproszenia Pasażera/Zamawiającego z pojazdu i pozostawienia go na trasie przejazdu bez poniesienia z tego tytułu konsekwencji prawnych i braku zwrotu kwoty przejazdu za bliet
7.5 Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
7.6 Pasażer/Zamawiający zabierając ze sobą dzieci do lat 12 do aut Przewoźnika zobowiązany jest zapewnić im foteliki i podstawki do przewozu zgodne z kodeksem ruchu drogowego
a) Przewoźnik nie jest zobowiązany do posiadania w pojazdach podstawek i specjalnych fotelików dla dzieci
b) Przewoźnik nie wykona przewozu bez zapewnienia dzieciom do lat 12 przez Pasażera/Zamawiającego odpowiednich fotelików lub podstawek zgodnych z kodeksem o ruchu drogowym, a umowa ulegnie rozwiązaniu z winy Pasażera/Zamawiającego
c) Pasażer/Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Przewoźnika o zamiarze zabrania ze sobą dzieci do lat 12
e) Dzieci zajmują pełne miejsce w pojazdach Przewoźnika